Politika

DF i SDP predstavili prijedlog izmjena Statuta Grada Mostara čime bi bili omogućeni lokalni izbori

Gradski odbori Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije SDP danas su u Mostaru predstavili javnosti prijedlog izmjena Statuta Grada Mostara kojim se uvažava presuda Ustavnog suda Federacije BiH, te stvaraju uslovi za održavanje lokalnih izbora u ovom gradu po prvi put od 2008. godine. Prijedlog je plod napora radne grupe dva stranačka odbora kao odgovor na pasivnost i svjesno produljavanje agonije grada na Neretvi od strane partija koje su na vlasti već duže od dvije decenije – SDA i HDZ BiH, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Nermin Nikšić/Željko Komšić - NAP

Prijedlog radne grupe je zasnovan na tri ključna principa: cjelovitost grada, multietničkim izbornim jedinicama, te institucionalnom zaštitom od preglasavanja. Ovo rješenje za grad Mostar odbacuje koncept etno-nacionalnog zaokruživanja teritorija, prije svega kroz izborne jedinice, te predviđa srazmjeran broj vijećnika broju glasača u tri izborne jedinice, što zadovljava odluku Ustavnog suda.

Ukoliko vladajuća garnitura ne podrži ovaj konkretan i konstruktivan prijedlog, poslat će jasnu poruku javnosti, a prije svega građanima Mostara, da im sadašnje stanje itekako odgovora, i da ono oslikava njihovu viziju Bosne i Hercegovine: podijeljene, siromašne i nefunkcionalne. Mi im to nećemo dozvoliti!

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Mostara:

Na osnovu člana VI 4a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03 i 20/04), člana 64.a (4) 1. Ustava HNK („Službene novine HNK”, broj: 2/98, 4/00 i 7/04) ,člana 13. stav 2. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06 i 51/09), i člana 58. Statuta Grada Mostara (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/04 i “Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj 8/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na ______sjednici, održanoj dana____________ donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA MOSTARA

Član 1.

U Stutu Grada Mostara (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/04 i “Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj 8/09), član 7. stav 1. mijenja se i glasi:

1. U Gradu se formiraju tri (3) gradska područja i to:

-Sjever nastao od bivših gradskih područja 1 i 6,

– Centar nastao od bivših gradskih područja 2 i 5 i

Centralne zone -Jug nastao od bivših gradskih područja 3 i 4.

Član 2.

Član 13. Mijenja se i glasi: „Organi Grada su Gradsko vijeće , Gradonačelnik i Dogradonačelnik”.

Član 3.

Član 15. Stav 2. Mijenja se i glasi : „ Izborne jedinice u Gradu su područje Grada i tri (3) gradska područja, kako je definisano u članovima 5. i 7. ovog Statuta i mapi priloženoj uz ovaj Statut, koja predstavlja njegov sastavni dio.”

Član 4.

Član 17. stav 1. mijenja se i glasi: „ Vijećnici u Gradskom vijeću biraju se iz gradskih područja i to na način :

– Gradsko područje Sjever pet (5) vijećnika –

-Gradsko područje Centar deset (10) vijećnika –

-Gradsko područje Jug tri (3) vijećnika –

-Preostalih sedamnaest (17) vijećnika se bira na području Grada kao jedne izborne jedinice (u daljem tekstu: Gradska lista).

Član 5.

U članu 23. Stav 1. iza riječi „Predsjednik Gradskog vijeća”, umjesto slova „i” stavlja se zarez, a iza riječi „gradonačelnik” dodaju se riječi: „i dogradonačelnik”.

Član 6.

U članu 26. Stav 6. iza riječi „kao” slovo „i” briše se, a iza riječi „gradonačelnik” dodaju se riječi: „i dogradonačelnik”.

Član 7.

U članu 27. Stav 1. Iza riječi „gradonačelnika” dodaju se riječi: „i dogradonačelnika”.

Član 8.

U članu 28.stav 2. Iza riječi „gradonačelnikov” dodaju se riječi :” i dogradonačelnikov”.

Član 9.

U članu 31. U nazivu člana iza riječi „gradonačelnika” dodaje se zarez i riječ:”dogradonačelnika”. U stavu 1. iza riječi „gradonačelnik” dodaje se zarez i riječ:”dogradonačelnik”.

Član 10.

U članu 37. stav 5. riječ „učestvuje” zamjenjuje se riječima :” i dogradonačelnik učestvuju”.

Član 11.

U članu 38. stav 1. tekst iza riječi „ulaze” briše se i mijenja se tekstom: „za gradsko područje Sjever pet (5) vijećnika,za Gradsko područje Centar deset (10) vijećnika ,za Gradsko područje Jug tri (3) gradska vijećnika izabrana sa teritorije tog gradskog područja na osnovu člana 17. stav 1. ovog Statuta.”

Član 12.

U članu 39. stav 3. Iza riječi „gradonačelniku” stavlja se zarez i dodaje riječ:”dogradonačelniku”.

Član 13.

U nazivu drugog dijela Statuta iza riječi „Gradonačelnik” dodaju se riječi: „i dogradonačelnik”.

Član 14.

U članu 42. Stav 2. Mijenja se i glasi: „Gradonačelnik i dogradonačelnik su nosioci izvršne vlasti.”

Član 15.

Član 43. Mijenja se i glasi:

„Zadaci gradonačelnika i dogradonačelnika

1.Gradonačelnik i dogradonačelnik su odgovorni za pravilno funkcioniranje Gradske uprave u okviru budžeta koji je Gradsko vijeće usvojilo. Gradonačelnik i dogradonačelnik odgovaraju za rad Gradske uprave i nadređeni su svim državnim službenicima i zaposlenicima Gradske uprave. Gradonačelnik ,uz suglasnost dogradonačelnika ih postavlja, unaprijeđuje, uzimajući u obzir kadrovksi plan i otpušta ih iz službe u skladu sa zakonom, ako drugačije nije predviđeno ovim Statutom. Prilikom postavljenja državnih službenika i primanja u radni odnos zaposlenika, gradonačelnik i dogradonačelnik su dužni osigurati da struktura državne službe kao i struktura zaposlenika po pravilu odražava sastav stanovništva Grada, u skladu s Ustavom i relevantnim zakonima.

2.Gradonačelnik i dogradonačelnik organiziraju Gradsku upravu na najekonomičniji i najefikasniji mogući način i dijele je na pojedinačne odjele. U ovu svrhu, dužni su izraditi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i opće upute o obavljanju službe, koje odobrava Gradsko vijeće. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji predviđa se najviše šest (6) odjela.

3. Gradonačelnik i dogradonačelnik imaju ovlasti nad kreiranjem opće politike odjelâ.

4. Gradonačelnik i dogradonačelnik naročito:

a)pripremju i sprovode odluke Gradskog vijeća;

b)riješavaju pitanja koja su im ovim Statutom stavljena u nadležnost;

c)primjenjuju zakone i propise koje Grad sprovodi po instrukcijama Kantona ili Federacije Bosne i Hercegovine;

d) izrađuju plan budžeta,a gradonačelnik ga, uz suglasnost dogradonačelnika, predlaže Gradskom vijeću i sprovode ga u skladu sa odlukama Gradskog vijeća;

e) Podnose polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Gradskom vijeću. Polugodišnji izvještaj sadrži, pored ostalog, uporedni pregled utvrđenih i stvarnih prihoda i rashoda, te prijedlog mjera za poboljšanje stanja. Na osnovu zahtjeva Gradskog vijeća može se razmotriti mogućnost podnošenja češćih izvještaja;

f) nadziru javne institucije u vlasništvu Grada i preduzeća u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom.”

5.Gradonačelnik i dogradonačelnik imaju pravo na Sekretarijat, koji koordinira sve pripremne i izvršne aktivnosti cjelokupne Gradske uprave i pomaže u radu gradonačelniku i dogradonačelniku. Sekretarijatom upravlja dogradonačelnik. Dogradonačelnik učestvuje u svim važnim upravnim pitanjima.”

Član 16.

Član 44. Mijenja se i glasi:

„Izbor Gradonačelnika i dogradonačelnika

1. Na mjesto gradonačelnika i dogradonačelnika mogu biti izabrani samo vijećnici izabrani u Gradsko vijeće.

2.Izbor gradonačelnika i dogradonačelnika će se vršiti na prvoj sjednici Gradskog vijeća nakon izborâ.

3.Svaki gradski vijećnik ima pravo da nominira kandidate iz reda izabranih vijećnika.

4.Prije izbora, nominirani kandidati moraju izjaviti u pisanoj formi da prihvataju kandidaturu.

5.Dvotrećinska većina glasova izabranih gradskih vijećnika je potrebna za izbor gradonačelnika i dogradonačelnika.Kandidat sa većim osvojenim brojem glasova bit će izabran za gradonačelnika,a slijedeći kandidat po broju glasova bit će izabran za dogradonačelnika. Ukoliko nijedan od kandidata ne dobije dovoljan broj glasova u prvom krugu, vrši se drugi krug izbora između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu. Ukoliko je, usljed neriješenog ishoda izbora među kandidatima u prvom krugu, nemoguće ustanoviti koja su dva kandidata dobili najveći broj glasova, organizirat će se poseban krug za ove kandidate kako bi se izvršio odabir kandidata ili kandidatâ koji će se kvalificirati za drugi krug. Ukoliko nijedan od preostala dva kandidata ne dobije dvotrećinsku većinu glasova u drugom krugu, vrši se treći krug izbora. U trećem krugu, prosta većina glasova izabranih gradskih vijećnika je potrebna za izbor gradonačelnika dok bi drugi kandidat zauzeo poziciju dogradonačelnika.. Ukoliko preostala dva kandidata dobiju isti broj glasova u trećem krugu, mlađi od ta dva kandidata biti će izabran za gradonačelnika,a drugi za dogradonačelnika.

6.Gradonačelnik,dogradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda,odnosno na ove tri funkcije moraju biti zastupljeni predstavnici sva tri konstitutivna naroda ili Ostali.

7. Odmah nakon izbora, izabrani kandidati daju izjavu o tome da li prihvataju izbor. Ukoliko izabrani kandidat odbije izbor, izbori će se ponoviti prema postupku propisanom u ovom članu.”

Član 17.

U članu 45. stav 1. riječi “može biti smijenjen” zamjenjuju se riječima:” i dogradonačelnik mogu biti smijenjeni”. U stavu 3. Iza riječi „gradonačelnika” dodaju se riječi:” i dogradonačelnika”.

Član 18.

U članu 46. stav 1. Iza riječi „gradonačelnika” dodaju se riječi :”i dogradonačelnika”, a iza riječi „gradonačelnik” dodaju se riječi:”i dogradonačelnik”.

Član 19.

U članu 47. riječ „podnosi” mijenja se riječima :”i dogradonačelnik podnose”.

Član 20.

U članu 48. Iza riječi „gradonačelnik” stavlja se zarez i dodaju riječi:” uz suglasnost dogradonačelnika,”.

Član 21.

U članu 49. U stavu 1. Iza riječi „Gradskog vijeća gradonačelniku” preostali dio rečenice se zamjenjuje riječima:” i dogradonačelniku da o njima odluče.” U stavu 2. Iza riječi „gradonačelnikovih” dodaju se riječi :”i dogradonačelnikovih”

Član 22.

U članu 50. riječ „ostvaruje” briše se,a umjesto nje dodaju se riječi:”i dogradonačelnik ostvaruju”.

Član 23.

Član 51.briše se.

Član 24.

U članu 55. u stavu 8. iza riječi „gradonačelniku” dodaju se riječi: „i dogradonačelniku”. U stavu 12. riječi „glavni savjetnik” zamjenjuju se riječju :”dogradonačelnik”.

Član 25.

Objavljivanje i stupanje na snagu Ova Odluka se objavljuje u Gradskom službenom glasniku Grada Mostara i Službenim/narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ova Odluka stupa na snagu ____________________. godine.


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh